РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗ ЗА 2021 Г.

Уважаеми партньори,

Във връзка с провеждането на търговете по Програмата за освобождаване на газа (ПОГ) за договори с период на доставка през 2021 г., съгласно изискванията на чл. 176а от ЗЕ, одобреното от КЕВР Споразумение за изпълнение на ПОГ и съгласувания с обществения доставчик Календар за провеждане на търговете за 2021 г., в т.ч. минимални и максимални допустими количества за оферти купува по тях,  уведомяваме заинтересованите страни за следното:

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в качеството си на страна по Споразумението за изпълнение на Програмата и на оператор и администратор на софтуерната среда за нейното изпълнение, стартира регистрация на потенциалните участници в Програмата за 2021 г.

За нови клиенти е необходимо да бъде попълнена и изпратена по имейл и в оригинал Регистрационната форма (едно копие), която можете да намерите тук, както и две копия от Споразумението за членство, което можете да намерите тук, в т.ч. с попълнени изходни точки по Приложение 2 към Споразумението, във връзка с факта, че първите два търга са предназначени за обезпечаване сигурността на доставките в страната и преноса на закупените количества следва да е към изходни точки в страната.

За вече регистрирани за ПОГ клиенти през 2020 г. е необходимо подписването на Анекс №1 към Споразумението за участие на пазарния сегмент за изпълнение на ПОГ, който можете да намерите тук, в т.ч. с попълнени изходни точки по Приложение 2 към Споразумението, във връзка с факта, че първите два търга са предназначени за обезпечаване сигурността на доставките в страната и преноса на закупените количества следва да е към изходни точки в страната.

С оглед участието в търговете, първият от които ще се състои на 30 ноември 2020 г., молим сканирано копие на цитираните по-горе документи и приложенията към тях да бъдат изпратени на следния имейл адрес admin@balkangashub.bg  с  копие до ivaylo.moynov@balkangashub.bg  в срок до 17:00 ч. (София) на 24 ноември 2020 г. (вторник).

Същите следва да бъдат изпратени в деловодството на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в запечатан плик с надпис „Документи за участие в ПОГ за 2021 г.“ не по-късно от 26 ноември 2020 г. (четвъртък) или при първа възможност, във връзка с текущата извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за ограничаване разпространението на COVID-19, на адрес:

ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ 66, София 1336, България.

В допълнение, необходимо е изрично нотариално заверено пълномощно, в случай, че документите се подписват от лице, което не е вписано в търговския регистър като имащо право да представлява компанията и да подписва правно обвързващи документи от името на компанията.

Документите се представят в оригинал на езика, на който са издадени, придружени с превод на български или английски език. Преводът следва да е удостоверен с  Apostil,  съгласно Хагската конвенция от 1961г. и заверен от заклет (регистриран) преводач.

Регистрацията за участие от страна на потенциалните купувачи на освободените количества газ по Програмата не ги задължава да направят обвързващи оферти в търговете, не ги задължава да се регистрират в останалите сегменти на търговската платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и не изисква други такси с изключение на одобрената от КЕВР такса за транзакция по ПОГ за 2021 г.

Лице за контакт:

Ивайло Мойнов
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
Имейл:  
ivaylo.moynov@balkangashub.bg
Тел: +359 2 939 6192, Мобилен тел: +359 886 315 598 

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД