УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Преамбюл

Този уеб сайт се притежава и управлява от „Газов Хъб Балкан” ЕАД и се предоставя на Ваше разположение с информационна цел. При осъществяване на достъп до нея или при използването й, Вие декларирате съгласието си с настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, Вие не трябва да използвате тази страница, нито следва да се позовавате на определени материали или информация, публикувани на същата.

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб сайта на “Газов хъб Балкан“ ЕАД е със защитени авторски права. Автор на всички публикации, материали и приложения в уеб сайта https://www.balkangashub.bg е “Газов хъб Балкан“ ЕАД или трети лица, които са предоставили съответно разрешение за тяхното публикуване на сайта. Точност и истинност на информацията.

Сайтът https://www.balkangashub.bg е създаден за Ваше удобство. Екипът на “Газов хъб Балкан“ ЕАД си запазва правото да редактира и актуализира уеб сайта и/или да прекратява достъпа до него на отделни потребители по всяко време в случай на нерегламентираното й ползване. “Газов хъб Балкан“ ЕАД се ангажира да предприема необходимите разумни мерки с цел публикуване на сигурна и качествена информация, но въпреки всичко е възможно допускане на спорадични неточности и/или пропуски, както и закъснения в обновяването на вече публикувани данни, за което „Газов хъб Балкан“ не носи отговорност и за което посетителите и потребителите следва да се считат уведомени.

Използване на сайта от Ваша страна

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е предвиден за Ваша лична и некомерсиална употреба. Вие на можете да модифицирате, копирате, разпространявате, предавате, показвате, репродуцирате, публикувате, лицензирате, трансферирате или продавате каквато и да е информация, придобита от Сайта. Вие може да визуализирате и да правите електронни копия, да изтегляте, както и да отпечатвате на хартиен носител части от материалите, съдържащи се в Сайта за Ваша собствена некомерсиална употреба при условие, че не модифицирате и не изтривате никакви надписи, свързани със запазени авторски права, търговски марки или други права на собственост. Всякаква друга употреба, модифициране, репродуциране, разпространение, преиздаване, визуализиране или излъчване на материали или на друг елемент от съдържанието на този Сайт, без нашето предварително писмено разрешение, са забранени.

Отговорност и гаранции

„Газов Хъб Балкан” ЕАД не предоставя никакви гаранции или уверения за използването на информацията и материалите в този сайт, по отношение на тяхната пълнота, точност, коректност, адекватност, полезност, своевременност, надеждност и няма да носи каквато и да е отговорност, до степента позволена от закона, за преки или косвени щети или други обезщетения от какъвто и да е характер включително, но не само вреди, причинени от прекъсване на деловата дейност на потребители на сайта. „Газов Хъб Балкан” ЕАД не твърди и не гарантира, че функционалностите, включени в сайта, ще бъдат непрекъсваеми или без наличие на грешки, че дефектите ще бъдат коригирани незабавно, или че на сайта или в сървъра, чрез който сайтът се предоставя няма наличие на компютърни вируси. В допълнение на гореизложеното, вие поемате пълните разходи за всички необходими дейности, свързани със сервиз, ремонт или корекции, като се съгласявате да освободите „Газов Хъб Балкан” ЕАД, нашите директори и служители, от отговорност и възможни искове за претърпени вреди.

Защита на авторските права

“Газов хъб Балкан“ ЕАД е изключителен собственик на уеб сайта https://www.balkangashub.bg, заедно с всички негови модули и приложения. Автори на всички публикации и материали са “Газов хъб Балкан“ ЕАД или трети лица, които са предоставили съответно разрешение за тяхното публикуване на сайта. Ако забележите нарушение на авторски права на трети лица в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на email: admin@balkangashub.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си.

Всички права върху материали, текстове, публикации и приложения на https://www.balkangashub.bg са собственост на “Газов хъб Балкан“ ЕАД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всички изображения, документи и приложения, както и всички други материали на сайта https://www.balkangashub.bg са притежание на “Газов хъб Балкан“ ЕАД или на трети лица, които са предоставили съответно разрешение за тяхното публикуване на сайта и се разпространяват съгласно условията и реда, посочени в тази секция. При използването на материали от интернет сайта на https://www.balkangashub.bg от страна на медии, ползватели иили партньори, същите се задължават изцяло да се придържат към утвърдените ограничения и условия, освен в случаите, когато с договор или споразумение не са договорени или уточнени допълнителни условия.

Връзки към други уеб сайтове

С цел улеснение на достъпа Ви до информация, “Газов хъб Балкан“ ЕАД може да изгражда връзки към сайтове в Интернет, които са притежание и се управляват от трети страни.Уебсайтът https://www.balkangashub.bg използва текстови хипервръзки към външни уеб сайтове, за които отговарят трети лица.

Линковете от уебсайта https://www.balkangashub.bg към подобни интернет сайтове представляват единствено потенциален източник на допълнителна информация. “Газов хъб Балкан“ ЕАД няма никакво влияние върху тяхната политика за публикуване на материали, както и относно истинността и точността на публикуваната там информация или надеждността на функционалностите на съответния сайт. Вие осъществявате достъп до съответния сайт единствено на свой собствен риск и „Газов Хъб Балкан”ЕАД няма да носи отговорност за евентуални преки или косвени вреди, които Вие бихте претърпели в тази връзка.

Предоставяни от Вас Материали

Вие се съгласявате, че носите отговорност за всички материали, подадени от Вас към Сайта, влючително по отношение на тяхната законост, достоверност, автентичност и запазените прав.

Изпращайки материали до нашите сървъри или чрез e-mail или през уеб сайта на “Газов хъб Балкан“ ЕАД, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да имат съдържание, което противоречи на закона или е клеветническо, дискредитиращо, нецензурно, заплашително, представляващо посегателство върху лични или обществени права или е неподходящо по какъвто и да е начин за публикуване;

б) Материалите, изпратени от Вас, следва да бъдат надлежно проверени за възможни компютърни вируси и/или, други вредни или деструктивни характеристики от този тип;

в) Да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. “Газов хъб Балкан“ ЕАД може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Юрисдикция

Всеки иск, свързан с уеб сайта или с използането му от Ваша страна ще бъде разглеждан в съответствие със законите на Република България и ще бъде отнасян към компетентните съдилища на нейна територия.

Промени на правилата и условията за ползване на уебстраницата на “Газов хъб Балкан“ ЕАД

Осигурявайки материалите в този Сайт, ние не поемаме ангажимент, че те ще останат налични и на Ваше разположение. Ние имаме право да променяме или прекратяваме целия или която и да е част от този Сайт, по всяко време, без да Ви уведомяваме предварително. Използването на сайта от Ваша страна, след извършването на всякакви такива промени, ще се счита за съгласие от Ваша страна с тези съответни променени Условия за ползване. Вие се съгласявате да преглеждате редовно тези Условия за ползване, за да проверявате дали те са били променени.

Прекратяване на това Споразумение

Настоящото Споразумение е валидно до прекратяването му от някоя от страните. Вие може да прекратите това Споразумение, по всяко време, като унищожите всички придобити от Сайта материали, заедно с цялата свързана с това документация и всички копия и инсталации. „Газов Хъб Балкан” ЕАД има право да прекрати това Споразумение по всяко време и без изпращане на предизвестие до Вас, ако съгласно едноличната преценка на „Газов хъб Балкан” ЕАД, Вие нарушавате което и да е от настоящияте Условия. При прекратяване, Вие трябва да унищожите всички материали и да прекратите незабавно осъществяване на достъп до Сайта.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на уеб сайта на “Газов хъб Балкан“ ЕАД

След като вече посещавате уеб сайта на “Газов хъб Балкан“ ЕАД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули.

Други разпоредби

В случай че някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение е незаконна, нищожна или недействителна, останалите разпоредби на Споразумението остават валидни. Това е цялото споразумение между Вас и „Газов хъб Балкан” ЕАД по отношение на всички аспекти на използването на този сайт от Ваша страна.