За компанията

Кратка информация за ГХБ

Компанията „Газов хъб Балкан“ ЕАД (БГХ ЕАД) е създадена от „Булгартрансгаз“ ЕАД през януари 2019 г. във връзка с реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България.

„Газов хъб Балкан“ ЕАД оперира платформи за търговия за нуждите на пазарите на природен газ в рамките на Газов хъб „Балкан“. В синергия с физическата инфраструктура на газоразпределителния център дружеството осигурява необходимите предпоставки за изграждане на първия ликвиден физически и търговски газов хъб в региона на Югоизточна Европа, базиран в България.

Мисия, визия, цели

Мисия

Компанията „Газов хъб Балкан“ ЕАД е създадена през януари 2019 г. с мисия да изгради и оперира борса за търговия с природен газ. Електронната платформа със сегмент и за двустранна търговия, предлага съвременни физически и финансови продукти, в т.ч. продукти за смяна на собствеността на борсов принцип на виртуална търговска точка (VTP) и на някои от физическите точки на мрежите, предоставени чрез паневропейската платформа PEGAS.

Компанията осигурява на участниците на пазара платформа за търговия (ПТ) с природен газ с всички необходими функционалности. Тя e изградена, съгласно изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 312/2014 за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, както и на приложимото национално и европейско законодателство и подзаконовите нормативни актове.

Визия

Визията за газоразпределителен център и борса за търговия на газ е изцяло изградена в контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар и в подкрепа на плановете за развитие на газовата инфраструктура в цяла Европа. Търговската платформа „Газов хъб Балкан“ ЕАД цели успешно да се превърне в първия ликвиден физически и търговски газов хъб в региона на Югоизточна Европа.

Визията на „Газов хъб Балкан“ ЕАД е пряко свързана и съобразена с българското и европейско енергийно законодателство и съответните регламентиращи норми и директиви. Концепцията за създаване и развитие на газоразпределителен център на територията на Република България, както и създаването на борса за търговия на газ, е строго съобразена с нуждите, идентифицирани от Групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC).

„Газов хъб Балкан“ ЕАД става реалност благодарение на стратегически благоприятното географско разположение на България, както и на добре развитата съществуваща инфраструктура за пренос и съхранение на природен газ. Визията на „Газов хъб Балкан“ ЕАД е мотивирана и от настоящите проекти за изграждане на междусистемни връзки с Турция, Гърция и Сърбия, модернизация и разширение на съществуващата инфраструктура, предвиденото разширение на ПГХ „Чирен“, както и предстоящото изграждане на нови газопреносни инфраструктури, в т.ч. Турски поток, Балкански поток, Eastring, TANAP, TAP, East Med и др., намиращи се в непосредствена близост до България.

Визията на търговската платформа „Газов хъб Балкан“ ЕАД е пряко свързана с изпълнението на поставените от компанията стратегически и оперативни цели.

Цели

Във връзка със своите дългосрочни планове за развитие, „Газов хъб Балкан“ ЕАД формулира и действа в изпълнение на следните стратегически цели:

  • Повишаване на прозрачността и ликвидността на пазарите на природен газ в региона на Югоизточна Европа;
  • Създаване на надежден, стабилен и единен регионален газов пазар, който да е в състояние да посрещне нуждите на търговци, клиенти и потребители в дългосрочен и краткосрочен период;
  • Повишена енергийна сигурност и създаване на допълнителни възможности за диверсификация на източните на доставка на природен газ.

За реализацията на тези основни стратегически цели се поставя приоритет върху осигуряването на по-нататъшна взаимосвързаност и устойчиво регионално сътрудничество между пазарите в Югоизточна Европа, което създава условия за гарантиране сигурността на доставките, задълбочаване на либерализацията и повишаване ликвидността на националните газови пазари.

В тази връзка са разработени и следните оперативни цели в дългосрочен и краткосрочен времеви порядък:

  • Осигуряване на регионална борсова платформа за търговия с природен газ при условията на конкуренция, прозрачност и недопускане на дискриминация;
  • Гарантиране на конкурентни цени за потребители и търговци;
  • Предоставяне на условия за търговия със стандартизирани продукти при минимизирани за участващите страни рискове;
  • Осигуряване на прозрачност на сделките и недискриминационен достъп до електронната платформа за всички участници на пазара.

„Газов хъб Балкан“ ЕАД гарантира готовността си да адаптира бизнес развитието си според специфичните нужди на потребителите и динамиката на пазара. Основна цел на компанията е постепенното разширяване на набора на продукти и подпомагането на търговията с природен газ, превръщайки я в леснодостъпна и атрактивна дейност за всички участници.