Краткосрочният (спот) сегмент на платформата предлага краткосрочни стандартизирани продукти „в рамките на деня“, „ден напред““, както и времеви и локални продукти за нуждите на балансиране на мрежата на ОПС. Търговията се осъществява на анонимен принцип, според разпоредбите на Регламент (ЕС) № 312/2014.

СТАНДАРТИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА КРАТКОСРОЧНИЯ СЕГМЕНТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ

Кратка спецификация на продуктите от краткосрочния анонимен сегмент на "Газов Хъб Балкан"