REMIT

УСЛУГИ ПО ДОКЛАДВАНЕ

Във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД предлага за докладване на офертите и сделките, сключени или регистрирани през системата на ГХБ избор между следните услуги:

  • Услуга по докладване – при която ГХБ осъществява изпращане към ACER на данни за сделките на съответния пазарен участник с енергийни продукти на едро, изпълнени на организирания пазар на ГХБ, включително съгласувани и несъгласувани нареждания. Докладването се осъществява посредством „Механизъм за докладване от трета страна“ (Third-party Registered Reporting Mechanism - RRM). Услугата включва докладване на данни към ACER и достъп на клиента до докладваните данни и потвържденията за докладване, изпратени от ACER.

    За използване на услугата по докладване е необходимо сключване на Споразумение за услуга по докладване между пазарния участник и ГХБ.

  • Услуга по предоставяне на достъп до данни, с цел самостоятелно докладване – за клиентите, използващи друга докладваща организация, ГХБ предлага достъп до готови за докладване XML документи, съдържащи данни за сделките на съответния пазарен участник на организирания пазар на ГХБ, подготвени във формата и според изискванията на ACER. Данните се предоставят през web-базирани клиентски профили в информационната система на ГХБ.

    За използване на услугата за достъп до данни, с цел самостоятелно докладване е необходимо сключване на Споразумение за услуга за получаване на готови за докладване данни между пазарния участник и ГХБ.

В случай, че клиент на ГХБ не желае да ползва услугите по получаване на готови за докладване данни и/или докладване, същият следва да подпише и предостави на ГХБ Декларацияза отказ от услуга.

  • Ценова листа за достъп до услугите по докладване, предоставяни от ГХБ ЕАД

УСЛУГИ ПО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

ГХБ ЕАД оперира Платформата за оповестяване на вътрешна информация (BGH IIP).

BGH IIP е утвърдена и включена от ACER в официалния регистър на платформи за оповестяване на вътрешна информация, което удостоверява, че BGH IIP отговаря на изискванията на REMIT и ACER, и гарантира на пазарните участници ефективно и в пълно съответствия с регулаторните изисквания за разкриване на вътрешна информация.

BGH IIP позволява на пазарните участници да публикуват вътрешна информация в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №1227/2011 и Насоките на ACER за прилагане на REMIT. Достъпът до публикуваната информация е свободен, без необходимост от регистрация или заплащане на такса.

Услугите за публикуване на вътрешна информация на BGH IIP са достъпни, както за членове на организирания пазар на ГХБ, така и за пазарни участници – трети страни, които не използват Платформата за Търговия на ГХБ.
Повече информация относно услугите за публикуване е обявена на портала на BGH IIP.

  • Членовете на ГХБ могат да публикуват вътрешна информация на платформата BGH IIP без заплащане на такса

  • Ценова листа за достъп до услугите за публикуване на вътрешна информация на платформата BGH IIP за пазарни участници, които не са членове на ГХБ