СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ДОКЛАДВАНЕ НА СДЕЛКИТЕ, СКЛЮЧЕНИ ИЛИ РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ СИСТЕМАТА НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА REMIT

Уважаеми партньори,

Във връзка с изпълнение на задълженията на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1227/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014, имаме удоволствието да ви съобщим, че „Газов Хъб Балкан“ ЕАД успешно разработи и имплементира в търговската си система функционалност за докладване на  офертите и сделките, сключени или регистрирани през системата на ГХБ.      

Считано от 1
7.07.2020 г., ГХБ предлага на клиентите си избор между следните услуги:

  •         Услуга по докладване – при която ГХБ ще осъществява изпращане към ACER на данни за сделките на съответния пазарен участник с енергийни продукти на едро, изпълнени на организирания пазар на ГХБ, включително съгласувани и несъгласувани нареждания. Докладването ще се осъществява посредством „Механизъм за докладване от трета страна“ (Third-party Registered Reporting Mechanism - RRM). Услугата включва докладване на данни към ACER и достъп на клиента до докладваните данни и потвържденията за докладване, изпратени от ACER.
  •       Услуга по предоставяне на достъп до данни, с цел самостоятелно докладване – за клиентите, използващи друга докладваща организация, ГХБ предлага достъп до готови за докладване XML документи, съдържащи данни за сделките на съответния пазарен участник на организирания пазар на ГХБ, подготвени във формата и според изискванията на ACER. Данните ще бъдат достъпни през web-базирани клиентски профили в информационната система на ГХБ.

В тази връзка и въз основа на член 6 (1) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014, ГХБ предлага на клиентите си Споразумение за услуга по докладване  и  Споразумение за услуга за получаване на готови за докладване данни.

Ценова листа към двете Споразумения можете да намерите тук.

В случай, че клиент на ГХБ не желае да ползва услугите по получаване на готови за докладване данни и/или докладване, същият следва да подпише и предостави на ГХБ  Декларацияза отказ от услуга.

В тази връзка, молим всички членове на ГХБ да попълнят и изпратят до ГХБ в срок до 31 юли 2020 г., подписано Споразумение според избрания тип услуга или Декларация за отказ от услуга.

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД